Privatumo politika

NARVESEN line

Atnaujinta: 2020.09.07

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Reitan Convenience Lithuania“, juridinio asmens kodas 123640551, adresas Laisvės pr. 58, Vilnius (toliau – Bendrovė) kaip duomenų valdytojo vykdomo Bendrovės veikla suinteresuotų asmenų (toliau – Jūs) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus ir tvarką, Jums bendradarbiaujant ar ketinant bendradarbiauti su Bendrove, naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei lankantis internetinėse svetainėse https://narvesen.lt/ ir https://www.caffeine.lt.

Politika skirta supažindinti Jus su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų tapatybė: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija.

Prisijungdami prie Bendrovės internetinės svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Privatumo politika ir suprantate, kad Bendrovė tvarkys Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant ir asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga Bendrovės paslaugoms tinkamai suteikti ir (ar) Bendrovės internetinės svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

DUOMENŲ VALDYTOJAS?
UAB „Reitan Convenience Lithuania“, juridinio asmens kodas 123640551, adresas Laisvės pr. 58, Vilnius.
Tel. (85) 240 1502
El. p. privatumas@reitan.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI?

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Bendrovės verslo partnerių.

Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Trečiosios šalys, tokios, kaip kurjerių tarnybos, naujienlaikraščių siuntimo tarnybos.

BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS


Bendrovė tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, juridinių asmenų atstovų duomenys, internetinės svetainės https://narvesen.lt naršymo duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Bendrovė asmens duomenis tvarko tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; (ii) gavus Jūsų sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
 • Darbuotojų atrankos, darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Bendrovės vidaus administravimo tikslais;
 • Užtikrinant Bendrovės ir Jūsų turto saugumą, Jūsų sveikatos apsaugą ir įrodymų rinkimą (vaizdo stebėjimo vykdymas);
 • Bendrovės žinomumo didinimo tikslu (tiesioginė rinkodara, vaizdo transliacijos iš Narvesen parduotuvių, socialinių tinklų paskyrų administravimas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO BENDROVĖJE TIKSLU

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai, duomenys apie kvalifikaciją bei kiti įdarbinimui reikalingi duomenys. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti perskaitę šią Politiką. 

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo asmens duomenys sunaikinami. 

Atrinkto potencialaus darbuotojo asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Politikos skyriuje nurodytu tikslu, potencialus darbuotojas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susiekdamas su Bendrove elektroniniu paštu cv@reitan.lt arba caffeine@reitan.lt

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį su Bendrove, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

BENDROVĖS IR JŪSŲ TURTO SAUGUMO, JŪSŲ SVEIKATOS APSAUGOS UŽTIKRINIMAS IR ĮRODYMŲ RINKIMAS (VAIZDO STEBĖJIMAS)

Vaizdo stebėjimas vykdomas visose „Caffeine“ tinklo kavinėse. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės ir Jūsų turto saugumo, Jūsų sveikatos apsaugos užtikrinimo ir įrodymų rinkimo tikslais, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo laikas ir data, vieta.

Vaizdo stebėjimas organizuojamas taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpas, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, nevykdomas.

Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. 

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų arba Bendrovės laikmenoje.

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įrašai matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis. 

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Bendrovei sutikus.


ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai juos tiesiogiai pateikiate Bendrovei ir (arba) lankydamiesi Bendrovės interneto svetainėje ir (ar) naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Potencialių darbuotojų asmens duomenis Bendrovė taip pat gauna iš darbo skelbimų internetinių svetainių, pavyzdžiui, https://www.cvonline.lthttps://www.ccvmarket.lthttps://www.cvbankas.lt ir kt. 

Duomenys, susiję su Jumis, gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Bendrovės interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai su duomenų subjektu sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Bendrovė įsipareigoja iš duomenų subjektų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina sutartims su Bendrove sudaryti (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Be to, Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, audito ir kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovė vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 

Bendrovė taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.


DUOMENŲ TEIKIMAS UŽ ES/ EEE RIBŲ
Bendrovė neteikia duomenų subjektų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAIS (CAFFEINE KAVINIŲ LANKYTOJŲ REGISTRACIJA)

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisine prievole – Nutarimu (2020 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo. Taip pat žr. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą 2020 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. V-2344 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V 1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo) įtvirtintu įsipareigojimu rinkti lankytojų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys tvarkomi COVID-19 (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Gavus informaciją apie lankytojui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) apie tai bus informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Nurodytu tikslu Jūsų pateikti asmens duomenys bus laikomi konfidencialiai ir gali būti pateikti tik Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui epidemiologinės diagnostikos tikslais. Jūsų duomenis saugosime 21 dieną nuo Jūsų apsilankymo dienos, o po to iš karto sunaikinsime.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs turite šias teises:

 • gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. 

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę elektroniniu paštu bendras@reitan.lt arba atvykę adresu Laivės per. 58, Vilnius. 

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKALAIDOS PRIEMONĖS

Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Bendrovė rekomenduoja perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

Bendrovė, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai Bendrovei suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Bendrovei sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyrose ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Bendrove per socialinius tinklus, apsilankant Bendrovės paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS PRIVATUMO POLITIKA

Ši Narvesen Lietuva mobiliosios programėlės privatumo politika (toliau – Politika) išsamiai paaiškina, kaip UAB „Reitan Convenience Lithuania“ tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis Narvesen Lietuva mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) teikiamais funkcionalumais.

Atsisiųsdami Programėlę į savo mobilųjį įrenginį, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Politika.

Atkreipiame dėmesį, kad Politika gali būti keičiama, o su jos paskutine galiojančia redakcija bet kuriuo metu galite susipažinti šioje interneto svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kuriuos patys pateikiate mums ir kurie yra gaunami iš Google Play arba App Store platformų.

Mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kaip buvimo vieta (GPS geolokacija) ir duomenis, kuriuos gauname ir Google Play ir App Store platformų, tačiau iš šių platformų gaunamų duomenų tvarkymui  neturime galimybių daryti jokios įtakos.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai

Mes tvarkome Politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu, t. y. Jūsų suteiktais leidimais dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų siuntimo, dėl prieigos prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, prieigos prie buvimo vietos (GPS geolokacijos), prieigos prie mobiliojo įrenginio mikrofono bei mobiliojo įrenginio duomenų saugyklos;
 • Teisės aktų reikalavimų pagrindu, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti teisės aktais įtvirtintus įsipareigojimus;
 • Teisėtu interesu, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant stebėti ir analizuoti naudojimąsi Programėle ir remiantis gautais rezultatais imtis priemonių pagerinti Programėlės naudojimosi patirtį bei užtikrinti tinkamą Programėlės veikimą,

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Programėlės tinkamo administravimo ir funkcijų veikimui užtikrinti;
 • Stebėti ir analizuoti naudojimąsi Programėle ir imtis būtų pagerinti Programėlės naudojimosi patirtį
 • Spręsti ginčus ir kilusias problemas dėl naudojimosi Programėle;
 • Tinkamai vykdyti mums taikomus teisės aktų reikalavimus.

Programėlės pranešimų siuntimas

Jums atsisiuntus Programėlę, mes galėsime Programėlėje siųsti iššokančius informacinius pranešimus. Tam, kad galėtume Jums pateikti šiuos pranešimus, mes rinksime informaciją apie Jūsų mobilųjį įrenginį ir naudojimąsi Programėle (pvz., informaciją apie mobiliojo įrenginio operacinę sistemą, vėliausio prisijungimo prie Programėlės laiką. Siekdami pateikti aktualius Programėlės pranešimus, mes galime naudoti automatizuotą šios informacijos analizę ir rūšiuoti šia informaciją. Mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio poveikio ir nedaro jokios įtakos naudojamos Programėlės funkcionalumams, kuriais naudojatės.

Socialinės medijos įrankiai

Programėlė gali turėti funkcionalumą, leidžiantį Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomus socialinius tinklus, pvz., Facebook „like“ ir „share“ funkcijos. Šie socialiniai tinklai gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi Programėle. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiais socialiniais tinklais dažnai gali būti pateikiami ir kitiems socialinių tinklų naudotojams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinių tinklų valdytojų privatumo politikose. Mes neturime įtakos tam, kaip šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys ir kita informacija saugomi Programėlės duomenų bazėje iki Programėlės pašalinimo. Pašalinus programėlę, Jūsų asmens duomenys Programėlės duomenų bazėje nėra saugomi. Jūsų asmeniniai duomenys jūsų paskyroje bus saugomi tol kol jūs pašalinsite paskyrą. Tai glite padaryti Mano paskyra > Ištrinti lojalumo programos paskyrą.

Duomenų saugumas

Mes įgyvendiname ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenimis, kurie padeda užtikrinti tinkamą Programėlės veikimą. Prieiga prie Jūsų asmens duomenų gali būti suteikta mobiliųjų programėlių ir aplikacijų prekyvietėms, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėja, telekomunikacijų paslaugų teikėjai ir kt. Tretiesiems asmenims mes teikiami tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai tinkamai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymu ir užtikrindami galiojančių teisės aktų ir su mumis sudarytų susitarimų laikymąsi.

Jūsų teisės

Išsamią informacija apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimo tvarką galite rasti čia: www.narvesen.lt/privatumo-politika

Asmens duomenų tvarkymas COVID-19 (koronaviruso) infekcijos plitimo kontrolės tikslu

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (toliau – Bendrovė), siekdama užtikrinti klientų ir darbuotojų sveikatos apsaugą, nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš 2021 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendime Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) nustatytų kriterijų, sudarant galimybę šiems asmenims teisės aktų nurodytais atvejais naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, tvarkys asmens atitiktį šiame Sprendime nurodytiems kriterijams patvirtinančius dokumentus (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Tam, kad Bendrovė galėtų Jums teikti kontaktines paslaugas, Bendrovė prašo Jūsų pateikti bent vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:

a) Vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;
b) asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba vakcinacijos įrašas, arba neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;
c) dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų);
d) skaitmeninis pažymėjimas (Galimybių pasas), patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;
e) Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.

Kitais tikslais Jūsų pateikti asmens duomenys netvarkomi. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Reglamento 6 str. 1 d. c p. (2021 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“) ir 9 str. 2 d. g p.

Asmenų atitikties nurodytiems kriterijams nustatymui aukščiau nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys tik peržiūrimi ir toliau netvarkomi.

SLAPUKAI

Slapuko pavadinimasRenkami duomenysSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
CookieLawInfoConsentIP adresas, naršyklės pavadinimas, slapukų atmintisBūtinieji slapukaiIki sesijos pabaigos
woocommerce, wp_woocommerceKrepšelio atmintis (saugo neapmokėtą krepšelį palikus puslapį)Eshop slapukaiiki 30 dienų
NIDReklamos profilio informacijaReklamos slapukai6 mėn.
_ga, _gid, _gatFacebook reklamos profilio informacijaGoogle analytics slapukai2 metai
_fbp, frGoogle reklamos profilio informacijaFacebook pixel slapukai2 mėnesiai